Ranchers.net http://ranchers.net/photopost Thu, 19 Apr 2018 19:15:44 -0400 PhotoPost Pro 6.02 515 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16797 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16797" target="_blank"><img title="515.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/515.jpg" alt="515.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Fri, 27 Nov 2015 22:21:52 -0500 4004_-_Copy http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16795 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16795" target="_blank"><img title="4004_-_Copy.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/4004_-_Copy.jpg" alt="4004_-_Copy.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Fri, 27 Nov 2015 22:13:56 -0500 548_and_calf http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16796 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16796" target="_blank"><img title="548_and_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/548_and_calf.jpg" alt="548_and_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Fri, 27 Nov 2015 22:13:56 -0500 Galloway Heifers http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16793 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16793" target="_blank"><img title="3435_dec_2015.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/3435_dec_2015.jpg" alt="3435_dec_2015.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Fri, 27 Nov 2015 16:08:53 -0500 Galloway Heifers http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16794 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16794" target="_blank"><img title="4715.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/4715.jpg" alt="4715.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Fri, 27 Nov 2015 16:08:53 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16362 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16362" target="_blank"><img title="3435_heifer_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/3435_heifer_calf.jpg" alt="3435_heifer_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway Calves Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:20:16 -0400 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16363 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16363" target="_blank"><img title="4905_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/4905_bull_calf.jpg" alt="4905_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway Calves Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:20:16 -0400 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16364 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16364" target="_blank"><img title="4905_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/4905_bull_calf.jpg" alt="4905_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway Calves Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:20:16 -0400 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16365 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16365" target="_blank"><img title="4905_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/4905_bull_calf.jpg" alt="4905_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway Calves Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:20:16 -0400 Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16360 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16360" target="_blank"><img title="Moto_Moto_040315.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_040315.jpg" alt="Moto_Moto_040315.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto, 3 yr old Galloway Bull.. Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:07:13 -0400 Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16359 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16359" target="_blank"><img title="Moto_Moto_040315.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_040315.jpg" alt="Moto_Moto_040315.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto, 3 yr old Galloway Bull.. Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:07:13 -0400 Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16361 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16361" target="_blank"><img title="Moto_Moto_040315.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_040315.jpg" alt="Moto_Moto_040315.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto, 3 yr old Galloway Bull.. Galloway2 Tue, 14 Apr 2015 22:07:13 -0400 8 month old Galloway bull calf http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16036 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16036" target="_blank"><img title="1474_1114.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/1474_1114.jpg" alt="1474_1114.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Tue, 04 Nov 2014 22:57:46 -0500 Moto Moto Slick Sheared http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16031 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16031" target="_blank"><img title="Moto_Moto_Slick_Sheared_061414.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_Slick_Sheared_061414.jpg" alt="Moto_Moto_Slick_Sheared_061414.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 2 yr old Galloway bull slick sheared after breeding cows for 50 days. Galloway2 Sat, 01 Nov 2014 22:46:13 -0400 HB Moto Moto http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15191 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15191" target="_blank"><img title="Moto_Moto_03-24-14.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_03-24-14.jpg" alt="Moto_Moto_03-24-14.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Tue, 25 Mar 2014 20:05:48 -0400 HB Moto Moto http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15192 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15192" target="_blank"><img title="Moto_Moto_03-24-14.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_03-24-14.jpg" alt="Moto_Moto_03-24-14.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Tue, 25 Mar 2014 20:05:48 -0400 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14943 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14943" target="_blank"><img title="Moto-NWSS2014.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto-NWSS2014.jpg" alt="Moto-NWSS2014.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14944 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14944" target="_blank"><img title="Moto-NWSS2014.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto-NWSS2014.jpg" alt="Moto-NWSS2014.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14945 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14945" target="_blank"><img title="Moto-NWSS2014.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto-NWSS2014.jpg" alt="Moto-NWSS2014.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14946 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14946" target="_blank"><img title="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" alt="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14947 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14947" target="_blank"><img title="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" alt="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Moto Moto Galloway Bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14948 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14948" target="_blank"><img title="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" alt="Moto_Moto_2014_NWSS-1.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 2 yr old Galloway bull. Galloway2 Wed, 22 Jan 2014 12:38:10 -0500 Galloway bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14839 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14839" target="_blank"><img title="Moto_120213.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_120213.jpg" alt="Moto_120213.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 3342 20 month old Black Galloway bull Galloway2 Tue, 03 Dec 2013 20:58:52 -0500 Galloway bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14840 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14840" target="_blank"><img title="Moto_120213.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_120213.jpg" alt="Moto_120213.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 3342 20 month old Black Galloway bull Galloway2 Tue, 03 Dec 2013 20:58:52 -0500 Galloway bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14841 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/14841" target="_blank"><img title="Moto_120213.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/Moto_120213.jpg" alt="Moto_120213.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto 3342 20 month old Black Galloway bull Galloway2 Tue, 03 Dec 2013 20:58:52 -0500 Our way out March 2013 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13872 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13872" target="_blank"><img title="looking_West_03-18-2013.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/looking_West_03-18-2013.jpg" alt="looking_West_03-18-2013.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Wed, 20 Mar 2013 16:42:35 -0400 Our way out March 2013 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13873 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13873" target="_blank"><img title="looking_West_03-18-2013.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/looking_West_03-18-2013.jpg" alt="looking_West_03-18-2013.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2 Galloway2 Wed, 20 Mar 2013 16:42:35 -0400 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13708 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13708" target="_blank"><img title="3343_and_4903.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/3343_and_4903.jpg" alt="3343_and_4903.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calves Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13709 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13709" target="_blank"><img title="3343_and_4903.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/3343_and_4903.jpg" alt="3343_and_4903.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calves Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13710 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13710" target="_blank"><img title="3343_and_4903.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/3343_and_4903.jpg" alt="3343_and_4903.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calves Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway cow http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13711 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13711" target="_blank"><img title="334_cow.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/334_cow.jpg" alt="334_cow.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 9 year old Galloway cow 3 weeks after calving. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway cow http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13712 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13712" target="_blank"><img title="334_cow.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/334_cow.jpg" alt="334_cow.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 9 year old Galloway cow 3 weeks after calving. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway cow http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13713 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13713" target="_blank"><img title="334_cow.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/334_cow.jpg" alt="334_cow.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 9 year old Galloway cow 3 weeks after calving. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:23 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13705 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13705" target="_blank"><img title="2043_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/2043_bull_calf.jpg" alt="2043_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calf -25f ears wrapped to keep from freezing. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:22 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13706 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13706" target="_blank"><img title="2043_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/2043_bull_calf.jpg" alt="2043_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calf -25f ears wrapped to keep from freezing. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:22 -0500 Galloway calves http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13707 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13707" target="_blank"><img title="2043_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/2043_bull_calf.jpg" alt="2043_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway calf -25f ears wrapped to keep from freezing. Galloway2 Wed, 20 Feb 2013 20:48:22 -0500 Galloway Ultrasound Carcass Results 2013 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13629 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13629" target="_blank"><img title="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" alt="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 2013 NWSS Ultrasound Results- Galloway Galloway2 Mon, 28 Jan 2013 21:21:27 -0500 Galloway Ultrasound Carcass Results 2013 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13630 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13630" target="_blank"><img title="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" alt="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 2013 NWSS Ultrasound Results- Galloway Galloway2 Mon, 28 Jan 2013 21:21:27 -0500 Galloway Ultrasound Carcass Results 2013 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13631 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13631" target="_blank"><img title="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" alt="DENVER_GALLOWAY_2013-Ultrasound-page0001.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 2013 NWSS Ultrasound Results- Galloway Galloway2 Mon, 28 Jan 2013 21:21:27 -0500 3/4 Galloway heifer http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13541 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13541" target="_blank"><img title="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" alt="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 3/4 blood Galloway heifer. Galloway2 Sun, 06 Jan 2013 19:05:39 -0500 3/4 Galloway heifer http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13542 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13542" target="_blank"><img title="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" alt="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 3/4 blood Galloway heifer. Galloway2 Sun, 06 Jan 2013 19:05:39 -0500 3/4 Galloway heifer http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13543 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13543" target="_blank"><img title="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" alt="5152_Heifer_01-06-13_cropped.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: 3/4 blood Galloway heifer. Galloway2 Sun, 06 Jan 2013 19:05:39 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13507 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13507" target="_blank"><img title="2042.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/2042.jpg" alt="2042.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:07 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13508 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13508" target="_blank"><img title="2042.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/2042.jpg" alt="2042.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:07 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13505 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13505" target="_blank"><img title="1472.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1472.jpg" alt="1472.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:06 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13506 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13506" target="_blank"><img title="1472.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1472.jpg" alt="1472.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:06 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13503 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13503" target="_blank"><img title="1202.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1202.jpg" alt="1202.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:05 -0500 Galloway females http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13504 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13504" target="_blank"><img title="1202.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1202.jpg" alt="1202.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: Galloway heifer Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 14:19:05 -0500 Galloway bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13497 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13497" target="_blank"><img title="HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" alt="HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto side Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 09:33:06 -0500 Galloway bull http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13498 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/13498" target="_blank"><img title="HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/503/thumbs/HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" alt="HB_Moto_Moto_side-2-small.jpg" /></a><br /><br />by: Galloway2<br /><br />Description: HB Moto Moto side Galloway2 Wed, 02 Jan 2013 09:33:06 -0500